Statut

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO ,,KLUB KIBICA”

DRUŻYNY PIŁKI SIATKOWEJ KS ,,JASTRZĘBIE-BORYNIA”

W JASTRZĘBIU ZDROJU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klubu Kibica drużyny piłki siatkowej ,,KS Jastrzębie-Borynia”

W Jastrzębiu Zdroju , zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Siedziba Stowarzyszenia : Hala Sportu ul. Reja 44-268 Jastrzębie Zdrój.

 2. Teren działalności – województwo Śląskie.

 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r – Prawo

o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r Nr 20 poz. 14 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

§ 4

Symbolika Stowarzyszenia :

– barwy : zielono-czarno-żółte

– godło : jastrząb z rozpostartymi skrzydłami

§ 5

Stowarzyszenie posiada i używa pieczęć z napisem : ,,Klub Kibica KS Jastrzębie-Borynia

W Jastrzębiu Zdroju „ oraz ma prawo do używania znaków identyfikacyjnych ( symbolika

wg §4 ).

2

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 6

 1. Celem Stowarzyszenia jest :

 1. popularyzacja sportu i rekreacji,a w szczególności piłki siatkowej

 2. dopingowanie w sposób kulturalny drużyny KS ,,Jastrzębie-Borynia”

 3. współpraca z KS ,,Jastrzębie-Borynia” oraz innymi organizacjami sportowymi,

których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia

 1. dbanie o dobre imię miasta Jastrzębie Zdrój , Klubu Sportowego ,,Jastrzębie-

Borynia i wszystkich osób z nim związanych

 1. Do realizacji powyższych celów Stowarzyszenie zdąża przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa poprzez :

 1. popularyzację celów Stowarzyszenia wśród społeczeństwa miasta Jastrzębie Zdrój

 2. organizowanie kulturalnego dopingu dla drużyny KS ,,Jastrzębie-Borynia”

 3. umożliwienie członkom Stowarzyszenia,poprzez współpracę z Klubem Sportowym

,,Jastrzębie-Borynia”, Zakupu kart wstępu na mecze organizowane w Jastrzębiu Zdroju w sposób grupowy

 1. organizowanie wyjazdów na spotkania wyjazdowe drużyny KS ,,Jastrzębie-Borynia” dla członków Stowarzyszenia

 2. organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia z trenerami,działaczami i zawodnikami KS ,,Jastrzębie-Borynia”

 3. gromadzenie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej

3

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE-ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na :

 1. Zwykłych

 2. Wspierających

 3. Honorowych

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą stać się osoby

 1. pełnoletnie

 2. osoby małoletnie:

-w wieku od 16-18 lat,które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego

– w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych-nie mogą brać

Udziału w głosowaniu na walnych zgromadzeniach członków i nie mogą korzystać z

czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

 1. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje po :

– zgłoszeniu przez zainteresowanego chęci wstąpienia do stowarzyszenia

– wypełnieniu deklaracji członkowskiej

§ 9

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność Stowarzyszenia przez udzielenie poparcia finansowego w postaci darowizny , a w miarę możliwości również w inny sposób

§ 10

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,na podstawie wniosku Zarządu

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do :

 1. czynnego prawa wyborczego Stowaryszenia

 2. korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach przyjętych przez Stowarzyszenie

4

§ 12

Obowiązkiem członków zwyczajnych i wspierających jest :

 1. postępowanie zgonie ze statutem,regulaminem i uchwałami władz Stowarzyszenia

 2. czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia

 3. opłacanie składek i wypełnianie innych zadań obowiązujących w Stowarzyszeniu

§ 13

Członek honorowy ma prawo do korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia,jest zwolniony z obowiązku opłacania składek,nie ma praw wyborczych

§ 14

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje przez :

 1. dobrowolne wystąpienie

 2. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu na skutek nieprzestrzegania Statutu,

regulaminów,uchwał władz Stowarzyszenia lub niepłacenia składek

 1. wykonanie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o skreśleniu i wykluczeniu ze Stowarzyszenia

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia z e Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni od daty orzeczenia

 2. Przyjmowanie lub skreślenie z listy członków wpierających następuje na podstawie decyzji Zarządu

 3. Członkostwo honorowe ustaje przez :

 1. Dobrowolne zrzeczenie się

 2. Jego pozbawienie (członka) uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków

5

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zgromadzenie Członków

 2. Zarząd Stowarzyszenia

 3. Komisja Rewizyjna

 4. Sąd Koleżeński

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 16

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd co roku jako zgromadzenie sprawozdawcze , a co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze

 2. Każdy członek Stowarzyszenia bierze udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście,każdy członek ma jeden głos

 3. Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd do poszczególnych członków na jeden tydzień przed wyznaczonym terminem listownie,telefonicznie,względnie w inny sposób z podaniem daty,miejsca i porządku obrad zebrania

 4. Do właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należy :

-uchwalanie programu działalności

-uchwalanie zmian statutu

-przyjmowanie sprawozdań Zarządu,Komisji Rewizynej i Sądu Koleżeńskiego

-nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia

-ustalanie wysokości składek i zasad ich wpłacania

-podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia

-podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia

5. Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród członków Stowarzyszenia: Przezesa Zarządu w głosowaniu tajnym , w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

6. Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym zwykła większością głosów.

6

7. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym , w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia , zwykłą większością głosów.

§17

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia , a w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia , oświadczeń oraz podpisania w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa Stowarzyszenia z członkami Zarządu.

 2. Zarząd składa się z trzech osób wybieranych spośród posiadających bierne prawo wyborcze członków Stowarzyszenia i jest wybierany na okres dwóch lat. W składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. Członkiem Zarządu może być członek Stowarzyszenia zgłoszony do wyborów.

 4. Funkcje wiceprezesa i skarbnika zostają przydzielone wg ilości otrzymanych głosów.

Wiceprezesem zostaje osoba , która w wyborach otrzymała największą ilość głosów, natomiast skarbnikiem – osoba , która w wyborach zajęła 2 miejsce

 1. Do kompetencji Zarządu należy :

-przygotowanie projektu programu działania

-zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków

-wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

-przedkładanie wniosków o przyjęcie lub wykluczenie członków zwyczajnych i wpierających

-przyjmowanie wszelkich wniosków członków Stowarzyszenia i przedstawianie ich na Walnym Zgromadzeniu Członków

-wszelkie inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Stowarzyszenia

6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w sposób jawny , w obecności co

Najmniej dwóch członków Zarządu

7

KOMISJA REWIZYJNA

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków , w głosowaniu tajnym , na okres dwóch lat

 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolującym . który bada działalność Stowarzyszenia pod względem celowości , gospodarności i zgodności ze statutem

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 19

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób i jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków , w głosowaniu jawnym , na okres dwóch lat.

 2. Sąd Koleżeński jest organem nadzorującym i określającym wykroczenia członków Stowarzyszenia przeciwko statutowi i regulaminom Stowarzyszzenia.

 3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka nie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.

UZPEŁNIANIE SKŁADU ORGANÓW

§ 20

 1. W przypadkuzmniejszenia się składu Zarządu,zostanie zwołane Walne Zgromadzenie Członków , które odwoła stary Zarząd i w jego miejsce wybierze nowy lub przeprowadzi wybory uzupełniające.

 2. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Komisji Rewizyjnej,zwołane zostanie Walne Zgromadzenie , które wybierze nowy skład Komisji lub przeprowadzi wybory uzupełniające.

 3. W przypadku zmniejszenia sią składu osobowego Sądu Koleżeńskiego,zwołane zostanie Walne Zgromadzenie , które wybierze nowy skład Sądu lub przeprowadzi wybory uzupełniające.

8

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA

§ 21

Majątek Stowarzyszenia stanowią :

 1. Wpisowe do Stowarzyszenia

 2. Składki członkowskie

 3. Darowizny , spadki oraz zapisy

 4. Dochody z ofiarności publicznej

 5. Inne dochody

§ 22

Wysokość wpisowego i składek na dany rok ustala Walne Zgromadzenie Członków

§ 23

Stowarzyszenie gospodaruje samodzielnie posiadanym majątkiem.

§ 24

Stowarzyszenie pokrywa koszty bieżące z uzyskanych przychodów o odpowiada za swoje zobowiązania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

9

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU , ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 25

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków , podjetej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić z jego inicjatywy , na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów , przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku.

 3. Wniosek o likwidację zgłasza Zarząd , Komisja Rewizyjna lub grupa co najmniej dwudziestu członków.

10

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

 1. Wszelkie inne przepisy regulujące działalność Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Prawo interpretacji niniejszego Statutu i wewnętrznych przepisów posiada wyłącznie Walne Zgromadzenie Członków i Zarząd Stowarzyszenia.

§ 28

Niniejszy Statut został opracowany przez uczestników zebrania założycielskiego w dniu 28.04.2001r.